FAQ

Wybierz interesujący Cię temat

Czy mogę poznać szczegółowe informacje na temat warunków finansowych inwestycji?

Oczywiście!

Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub wypełnij formularz, a nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania. Omówią warunki współpracy i szczegółowo zaprezentują opracowane przez nas modele inwestycji.

Jakie dane są konieczne do umowy inwestycyjnej?

Pełne imię i nazwisko (wraz z polskimi znakami, jak w dowodzie osobistym), adres wysyłki (nie musi być to adres zamieszkania) PESEL, numer dowodu osobistego lub paszportu.

Czy mogę kupić lub dokupić więcej niż jeden pakiet inwestycyjny?

Tak!

Możesz zakupić dowolną liczbę pakietów, dowolną liczbę razy. Pakiety się sumują, a Twój zysk obliczany jest według końcowej liczby pakietów.

Co uważa KNF o takich inwestycjach?

Spółka nie jest notowana na giełdzie, a jej akcje są poza rynkiem regulowanym. Spółka nie jest wpisana na listę ostrzeżeń KNF. W przyszłości rozważamy wejście na NewConnect lub Giełdę Papierów Wartościowych.

Jakie jest ryzyko inwestycji, związane z sytuacją polityczną i gospodarczą?

Czynniki wpływające na sytuację gospodarczą w Polsce oraz w krajach, w których prowadzimy działalność ma znaczący wpływ na osiągane wyniki finansowe. Negatywne zmiany tempa wzrostu produktów krajowych brutto, spadek nakładów na konsumpcję lub nakładów inwestycyjnych oraz innych wskaźników o pokrewnym charakterze może niekorzystnie wpłynąć na daną inwestycję. W sytuacji niekorzystnej zmiany koniunktury gospodarczej w Polsce oraz w krajach w których prowadzimy działalność, ze względu na czynniki wewnętrzne, jak również zewnętrzne, może nastąpić zmiana wyników i sytuacji finansowej, co może mieć negatywny wpływ na wyniki. Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd na bieżąco monitoruje sytuację gospodarczą w Polsce oraz za granicą z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowując strategię do występujących zmian. Planuje dywersyfikację geograficzną, aby uniezależnić się od regionalnych wahań koniunktury.

Jakie jest ryzyko inwestycji, związane z przepisami prawa, ich zmianami i interpretacją?

Zmiany przepisów prawa lub jego interpretacje mogą  stanowić nieznacznie zagrożenie dla inwestycji. Częste nowelizacje przepisów oraz ich niejednolita interpretacja wpływają znacząco na poziom ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie prawa podatkowego, prawa handlowego, prawa celnego, prawa prowadzenia działalności gospodarczej, uregulowań dotyczących ochrony własności intelektualnej oraz przepisów prawa pracy lub przepisów dotyczących rynku kapitałowego. Każda zmiana przepisów prawa może mieć negatywny wpływ, w tym na zmniejszenie dynamiki działań oraz niekorzystną zmianę kondycji finansowej, a tym samym spadek wartości aktywów i przychodów. Nasi specjaliści na bieżąco monitorują zmiany w przepisach prawnych i sposobie ich interpretacji, poziomie prac sejmowych, jak również orzecznictwie dotyczącym branży będącej obszarem działań. Dokładamy najwyższej staranności, aby dostosować z odpowiednim wyprzedzeniem strategię naszych działań.


Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania?