Polityka prywatności

SVERINUS S.A. gromadzi, przechowuje oraz przetwarza podane dobrowolnie dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”

1. Zastosowanie Polityki Prywatności.

Polityka Prywatności ma zastosowanie w zawsze, gdy korzystają Państwo z usług SVERINUS S.A., a w szczególności w sytuacji:

odpowiedzi na zapytania e-mailowe, zapytania telefoniczne, zadane osobiście oraz zapytania zadane poprzez którykolwiek formularz kontaktowy na stronie www.sverinus.com

odpowiedzi na złożone zapytanie o dostępność weksli oraz zapytań dotyczących innych form inwestycji. Dotyczy to zapytań złożonych osobiście, telefonicznie, e-mailowo, poprzez formularze na stronach www.sverinus.com, jak również za pośrednictwem pośrednika bądź doradcy finansowego;

dotyczących emisji obligacji oraz dokumentu weksla własnego;

 

2. Administrator danych:

SVERINUS Spółka Akcyjna z siedzibą w (01-368) Warszawie przy ulicy Jamesa Joyce’a 14 z numerem NIP: 781 192 31 85, numerem REGON: 363698640 wpisana w Sadzie Rejonowym dla M. St. Warszawy XII wydział Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000601207 z kapitałem zakładowym 100 000PLN (opłaconym w całości).

 

3. Jakie dane zbieramy.

Fundusz SVERINUS S.A. zbiera, gromadzi i przetwarza dane w różny sposób w zależności od sposobu jego pozyskania:

informacje powielone z Wniosku Wstępnego;

data rozpoczęcia działalności gospodarczej;

PKD dominujące;

sposób rozliczania księgowego;

przedmiot działalności przedsiębiorstwa;

dane udziałowców/współwłaścicieli (PESEL lub NIP, imię i nazwisko lub nazwa)

informacje o posiadanym majątku trwałym;

informacje o wynikach finansowych Wnioskodawcy;

informacje z operatu szacunkowego nieruchomości;

numer rachunku bankowego;

inne informacje podawane w toku współpracy;

 

Osoby fizyczne:

imię i nazwisko;

adres zamieszkania i adres korespondencyjny;

PESEL;

numer i seria Dowodu Osobistego;

adres e-mail;

numer telefonu;

numer rachunku bankowego;

 

Firmy

nazwa firmy;

NIP, REGON, KRS;

adres prowadzenia działalności;

imię i nazwisko przedstawiciela/reprezentanta;

numer Dowodu Osobistego przedstawiciela/reprezentanta;

adres e-mail;

numer telefonu;

 

a) W przypadku zapytania mailowego, zapytania telefonicznego, zadanego osobiście oraz zapytania zadanego poprzez którykolwiek formularz kontaktowy na stronie www.sverinus.com

adres mailowy;

numer telefonu (jeśli został podany);

imię i nazwisko (jeśli zostały podany);

treść zapytania;

b) W przypadku złożenia Formularza zamówienia Weksli Inwestycyjnych:

c) W przypadku złożenia formularza Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji:

d) W przypadku podpisania umowy agencyjnej lub innej umowy o współpracy:

 

6. Cele przetwarzania danych

Podawane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

Udzielenia informacji oraz odpowiedzi na zadane pytania;

Informowania o wydarzeniach, w tym o charakterze promocyjnym;

Informowanie o rozpoczęciu zapisów na kolejną emisję obligacji;

Informowanie o aktualnych Wekslach Inwestycyjnych Uprzywilejowanych;

 

7. Udostępnianie danych osobowych.

SVERINUS S.A. może udostępnić Państwa dane osobowe:

Instytucjom oraz organom państwowym upoważnionym na podstawie przepisów;

Podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usług informatycznych, kadrowo-księgowych, prawnych, marketingowych oraz maklerskich;

Partnerom handlowym Administratora;

W przypadkach niezbędnych do wykonania lub ochrony praw Administratora;

 

8. Okres przetwarzania danych.

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane od momentu ich powierzenia do momentu aż będzie to konieczne dla realizacji celów ich zgromadzenia.

 

9. Uprawnienia związane z prawem ochrony danych.

W odniesieniu do podanych przez Państwa danych osobowych mają Państwo prawo do:

dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;

sprostowania danych osobowych;

usunięcia danych osobowych;

ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

przeniesienia danych osobowych;

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli przetwarzane są one w celu marketingu bezpośredniego;

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, również w przypadku, gdy dane są przetwarzane w innym celu niż marketing bezpośredni;

wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 

10. Zabezpieczenia danych osobowych.

Wszystkie dane osobowe gromadzone są i chronione z zachowaniem standardów bezpieczeństwa w zakresie fizycznej ochrony, zabezpieczeń techniczno-informatycznych, zabezpieczeń szyfrujących oraz udzielenie dostępu pracownikom do danych osobowych wyłącznie w przypadku konieczności wykonania obowiązków służbowych.

 

11. Kontakt w sprawie danych.

Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, należy skierować pisemne żądanie na adres wskazany w punkcie 4. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rodo@sverinus.com